Privacy Statement ETD Engineering B.V

Dit is het privacy statement van Besloten Vennootschap ETD Engineering B.V., hierna: ETD Engineering. ETD Engineering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86337009 en is gevestigd aan Veneweg 95 (7946LG) te Wanneperveen. In dit document wordt uitgelegd hoe ETD Engineering
omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht ETD Engineering de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van ETD Engineering, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan ETD Engineering, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

ETD Engineering verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer
● Afwijkend afleveradres
● Financiële gegevens
● Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door ETD Engineering verwerkt worden, hebben ten doel om:

● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan
● haar diensten te kunnen uitvoeren
● haar dienstverlening te verbeteren
● betalingen te kunnen verrichten
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website
● nieuwsbrieven te kunnen versturen
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:

(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van ETD Engineering worden persoonsgegevens verwerkt. ETD Engineering verwerkt uitsluitend gegevens die ETD Engineering
noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met ETD Engineering bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.etdengineering.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die ETD Engineering biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

There is no automated decision-making.

Bewaartermijn

De door ETD Engineering verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

ETD Engineering deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op ETD Engineering kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

ETD Engineering neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

● Recht op inzage:
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie:
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met ETD Engineering.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan ETD Engineering, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan ETD Engineering ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
● Recht van bezwaar:
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. ETD Engineering staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ETD Engineering met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per email via info@?etd-engineering.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt ETD Engineering u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. ETD Engineering zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

ETD Engineering kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop ETD Engineering reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt ETD Engineering u per e-mail daarvan op de hoogte. Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 augustus 2022.